REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GAMESPORT.PL

(wersja obowiązująca od 1 września 2019 r.)

§ 1 Pojęcia podstawowe

Sklep - Sklep internetowy GAMESPORT.PL znajdujący się pod adresem strony internetowej www.erima.gamesport.pl, który jest prowadzony przez Sprzedającego.

Sprzedający – Jolanta Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JOLANTA GÓRECKA GAME, adres: ul. Józefa Hallera 6/8, 60-104 Poznań, NIP6721485479, REGON: 300839147, e-mail kontaktowy: biuro@gamesport.pl, telefon: 61 835 22 31.

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, które określa rodzaj zamówionych towarów, ilość zamówionych towarów oraz ich cenę. Cena zamówienia zawiera wliczony podatek od towarów i usług, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie złożenia przez Sprzedającego oświadczenia woli o przyjęciu Zamówienia w formie wiadomości e-mail.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Posiadacz konta – osoba fizyczna, która założyła indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda stronę internetową Sklepu.

Zamówienia za pomocą Sklepu mogą składać zarówno Zamawiający będący Konsumentami jaki i ci, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

I.              Wysyłka zamówionych towarów

1.     Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu usługę polegającą na wysyłce zamówionych przez Zamawiającego towarów przy wykorzystaniu metody doręczenia wybranego przez Zamawiającego, po zapłacie ceny Zamówienia. Zamówienia na adresy wskazane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będą realizowane przez Sprzedającego.

II.            Obsługa indywidualnego konta i publikacja opinii

1.      Sprzedający prowadzi na stronie internetowej Sklepu usługę polegającą na zapewnieniu możliwości prowadzenia indywidualnego konta, które służy obsłudze Zamówień. Prowadzenie indywidualnego konta daje możliwość:

a)      umieszczania opinii na podstronach odnoszących się do konkretnych towarów,
b)      sprawdzenie szczegółów zamówienia oraz historii zamówień,
c)      możliwość stworzenia wish list’y (towarów pożądanych towarów),
d)      możliwość dodania / zmiany danych adresowych,
e)       możliwość sprawdzenia pokwitowań oraz korekt płatności
f)        dostępu do przetwarzanych danych osobowych
g)       możliwość wzięcia udziału w promocji.

2. Założenie indywidualnego konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

3.  Przy świadczeniu opisanych powyżej usług Sprzedający zapewnia w granicach swoich możliwości korzystanie przez Użytkownika strony z usług Sklepu, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.

4.    Przy świadczeniu usługi obsługi indywidualnego konta i publikacji opinii Sprzedający zapewnia możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi poprzez usunięcie indywidualnego konta i opublikowanych opinii. Zakończenie świadczenie usług Obsługi indywidualnego konta i publikacja opinii, może być uzależnione do zakończenia procesu realizacji usługi Wysyłki zamówionych towarów.

III.           Newsletter

1.    Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu wysyłkę wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach w Sklepie Internetowym.

2.    Zawarcie umowy dostarczania informacji o nowościach w Sklepie związane jest z udzieleniem przez użytkownika zgody na używanie przez Sprzedającego i podmioty z nim współpracujące, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

3.    Zawarcie umowy dostarczania informacji o nowościach w Sklepie związane jest z udzieleniem przez użytkownika zgody na kierowanie przez Sprzedającego i podmioty z nim współpracujące informacji handlowych, o czym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4.    Przy świadczeniu usługi dostarczania informacji o nowościach w Sklepie Sprzedający zapewnia możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi poprzez anulowanie subskrypcji newsletter’a.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

I.              Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu

1.      W celu korzystania z usług zapewnianych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik musi posiadać urządzenie końcowe wyposażone w system operacyjny, wspólnie pozwalające na sprawne korzystanie z:

a)       przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji:), Mozilla Firefox (w wersji: ), Opera (w wersji: ), Chrome (w wersji: ), Safari (w wersji: ), Tor (w wersji: ),

b)      włączoną obsługę wtyczki JavaScript,

c)       aktywny adres e-mail,

d)      w przypadku wyboru sposobu płatności poprzez System Przelewy24.pl, warunki techniczne potrzebne do skorzystania z usług tego serwisu,

2.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za usługi, których nie mógł poprawnie wykonać z uwagi na niedopełnienie warunków technicznych przez Użytkownika.

II.            Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

1.      W zakresie świadczone usługi Obsługi indywidualnego konta i publikacja opinii, posiadacz konta ma możliwość zamieszczania na podstronie poświęconej konkretnemu towarowi opinii dotyczących tego towaru. Sprzedający wskazuje, że zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym tj. niezgodnym z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego jest zabronione. Sprzedający może usunąć treści o takim charakterze ze strony internetowej Sklepu. Nie zmienia to faktu, że umieszczanie treści bezprawnych na stronie internetowej sklepu może wiązać się z konsekwencjami karno-prawnymi, administracyjno-prawnymi lub cywilno-prawnymi dla posiadacza konta, który umieścił takie treści.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

I.              Umowa Wysyłki zamówionych towarów (dalej: Umowa wysyłki)1

1.      Zamawiający za pośrednictwem strony internetowej Sklepu określa rodzaj i ilość towarów, które zamierz zamówić, następnie dokonuje wyboru metody doręczenia, oraz metody płatności, zapoznając się z informacji, które dotyczą, w tym informacji o opłacie za konkretną metodę doręczenia oraz za metodę płatności. Następnie określa dane do wysyłki o ile nie zostały one określone wcześniej za pośrednictwem indywidualnego konta. Poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik lub Posiadacz konta składa Zamówienie.
2.      Informacje opublikowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane do Zamawiającego automatycznie po złożeniu przez niego Zamówienia w formie wiadomości e-mail na podany przez niego adres wiadomości e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i nie powoduje zawarcia Umowy wysyłki.
4.      Zawarcie Umowy wysyłki następuje w momencie doręczenia oświadczenia woli Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie e-mail, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Oświadczenie woli Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji zostanie złożone najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Wykonanie Zamówienia zależy od możliwości jego realizacji w tym przede wszystkim od dostępności zamówionych towarów. Sprzedający może złożyć oświadczenie woli o braku możliwości realizacji Zamówienia, co nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Zamawiającego. Termin określony powyżej może zostać przedłużony przez Sprzedającego, po uprzedniej zgodzie ze strony Zamawiającego. W przypadku braku uzgodnienia terminu rozpatrzenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.
5.      Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie metody płatności itp. zostały określone na stronie internetowej www.erima.gamesport.pl
6.      Rozwiązanie umowy następuje na drodze zgodnych oświadczeń woli stron dokonanych w formie wiadomości e-mail o rozwiązaniu Umowy wysyłki.

II.            Obsługa indywidualnego konta i publikacja opinii (dalej: Umowa konta)

1.      Użytkownik poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na podstronie Sklepu o nazwie „Załóż je tutaj” na podstronie „Zaloguj się” składa ofertę zawarcia Umowy konta.
2.      Zawarcie Umowy konta następuje poprzez doręczenie Użytkownikowi oświadczenia woli Sprzedającego o zawarciu Umowy konta tj. rejestracji konta Użytkownika w Sklepie w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji.
3.      Rozwiązanie Umowy konta następuje na drodze zgodnych oświadczeń woli stron dokonanych w formie wiadomości e-mail o rozwiązaniu Umowy konta.

III.           Umowa dostarczania informacji o nowościach w Sklepie (dalej: Umowa newsletter’a)

1.    Użytkownik poprzez zaznaczenie opcji „zapisz się do newslettera” na podstronie Sklepu o nazwie „Twoje dane” na podstronie „Twoje konto” zawiera ze Sprzedającym Umowę newsletter’a.
2.    Rozwiązanie Umowy konta następuje na drodze zgodnych oświadczeń woli stron dokonanych w formie wiadomości e-mail o rozwiązaniu Umowy newsletter’a.

 

IV.          Zawarcia Umowy wysyłki Umowy konta jak i Umowy Newslettera wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz akceptacji Polityki Prywatności (Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności).

§ 5 Realizacja i termin realizacji Zamówienia 

1.    Zamawiający może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do chwili nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotami zawartymi w Zamówieniu. Dokonanie zmian jest możliwe jedynie przez kontakt telefoniczny pod numerem wskazanym na wstępie lub wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany na wstępie.
2.    Realizacja Zamówienia, czyli czas od zawarcia Umowy wysyłki do doręczenia Zamówienia Zamawiającemu wynosić będzie najdłużej 14 dni.
3.    W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od Sprzedającego takich jak siła wyższa czy niewywiązanie się z umowy po stronie podmiotu dokonującego transportu Zamówienia, termin określony w ust. 2 może ulec przedłużeniu o 20 dni, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy wysyłki.
4.    Czas realizacji Zamówienia będzie równy czasowi realizacji towaru o najdłuższym czasie realizacji.
5.    W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomości e-mail, na wskazany przez siebie adres e-mail, z informacją o każdej zmianie statusu zamówienia.
6.    W terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamówienia, Sprzedający udostępnia Zamawiającemu dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) w wersji elektronicznej, poprzez udostepnienie do niego linku w wiadomości e-mail lub też poprzez dołączenie go do przesyłki z Zamówieniem. 
7.    Do towarów, do których ich producent załącza instrukcję obsługi bądź kartę gwarancyjną, Sprzedający załącza te dokumenty, nie staje się jednak odpowiedzialny jakby sam je wystawił.

§ 6 Metody płatności

1.       Do metod płatności należą:

  •     wykorzystanie serwisu Przelewy24.pl w terminie 7 dni od dnia Zawarcia Umowy wysyłki,
  •     płatność przelewem bankowym.

2.      Dokonanie płatności powinno nastąpić przed doręczeniem Zamówienia.

3.    Informacje odnoszące konkretnych metod płatności, ich dostępności, a także powiązanych z nimi opłat, są zawarte na stosownej podstronie Sklepu, a także są wyświetlane przez Sklep w trakcie składania Zamówienia.

§ 7 Metody doręczenia

1.    Zamówienie jest doręczane Zamawiającemu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej

2.    Zamawiający może odebrać Zamówienie osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego tj. ul. Józefa Hallera 6/8, 60-104 Poznań.

3.    Wybranie konkretnej metody doręczenia, może być zależne od towarów zawartych w Zamówieniu.

4.    Informacje odnoszące się do konkretnych metod doręczenia, ich dostępności, a także powiązanych z nimi opłat, są zawarte na stosownej podstronie Sklepu, a także są wyświetlane przez Sklep w trakcie składania Zamówienia.

5.    W przypadku, kiedy Zamawiający wybrał sposób doręczenia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej Zamawiający powinien sprawdzić stan doręczonej przesyłki, w tym jej kompletność i stan zamówionych towarów. O ile jest to możliwe Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do protokołu. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedającego.

6.    Wykonanie powyższych czynności nie jest obowiązkowe i nie prowadzi do utraty jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego względem Sprzedającego. Niemniej może ono usprawnić proces rozpatrywania reklamacji.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.    Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w szczególności z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do regulaminu.

4.    Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy wysyłki, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5.    Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a)    dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b)    bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru przez Klienta do Sprzedającego),

c)    kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.). Dotyczy to w szczególności umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.    W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Zamówienie Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, konieczność wyboru takiego sposobu zwrotu, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.    Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości najniższego możliwego sposobu dostawy, który był dostępny dla towaru lub towarów zakupionych przez Klienta, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.    Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13.    Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia może zwrócić się do Sprzedającego o wymianę doręczonych egzemplarzy na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku zamiany towarów Konsumentowi nadal przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 9 Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet

1. Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz.U. Nr 144, poz. 1204):

a)  uczulamy na potencjalne, szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, z którymi można zapoznać się w Załączniku - potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet). W załączniku określone zostały też sposoby działania, które mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia wskazanych wcześniej zagrożeń,

b) wskazujemy, iż Sklep nie wykorzystuje żadnego oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik przeglądający stronę internetową Sklepu.

§ 10 Reklamacje

1.    Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Jeśli Zamawiającym jest podmiot nie posiadający statusu Konsumenta, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2.    Reklamacja może być złożona w szczególności na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji, w niektórych przypadkach będzie możliwe jedynie po odesłaniu produktu do Sprzedającego.

3..    Koszty odesłania produktu do Sprzedającego ponosi Zamawiający, chyba że reklamacja okazała się usprawiedliwiona. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4..    Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, opis wad produktu, imię i nazwisko reklamującego

5.    Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które zapewni brak uszkodzeń towaru. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania innego niż oryginalne, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.

6.    Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

7.    Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).

8.    Sprzedawca poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej albo reklamacji bez załączonego towaru, jeśli rozpatrzenie reklamacji jest możliwe bez odsyłania towaru.

9.    Zastosowanie się przez reklamującego powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

2.      Regulaminy oraz umowy podlegają prawu polskiemu.

3.      Umowa wysyłki jest zawierana w języku polskim.

4.      Sprzedający informuje o możliwości rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszego regulaminu:

5.      Przy wykorzystaniu z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń (mediacja, arbitraż, negocjacje).

  •                            Zwrócenia się do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów.
  •                            Pozyskania informacji o powyższych źródłach pomocy dla konsumentów znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

6.      Dochodzenie roszczeń może polegać na odpowiednim działaniu przed sądem powszechnym.

7.      W przypadku, gdy stroną sporu nie jest Konsument, właściwy do rozpatrzenia sporu wynikłego na podstawie niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla Sprzedającego.

8.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.      Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 2 – Polityka Prywatności.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Szanowny Użytkowniku!

Wyrażając zgodę, poprzez przyciśnięcie przycisku poniżej, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas zapisanych na Twoim urządzeniu plików cookie. Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna. Jeśli jednak nie wyrazisz zgody na to, część z funkcjonalności naszego Sklepu nie będzie działała prawidłowo. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie jest możliwa w każdym momencie z wykorzystaniem Twojej przeglądarki. Aby zapoznać się ze szczegółami naszej polityki plików cookie przejdź do naszej Polityki Prywatności.