POLITYKA PRYWATNOŚCI
GAMESPORT.PL

§ 1 Informacje podstawowe

1. Polityka prywatności reguluje warunki przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez podmiot prowadzący sklep internetowy GAMESPORT.PL (dalej: Sklep).

2. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JOLANTA GÓRECKA GAME, adres: ul. Józefa Hallera 6/8, 60-104 Poznań, NIP6721485479, REGON: 300839147, e-mail kontaktowy: biuro@gamesport.pl, telefon: 61 835 22 31. (dalej: Administrator).

3. Sklep przetwarza dane osobowe z pełnym zastosowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

4. Sklep przetwarza zebrane dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia usług i zapewnienia funkcjonalności Sklepu. 

§ 2 Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych o statusie konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, jak i osób fizycznych nieposiadających tego statusu, które udostępniają te dane celem skorzystania ze Sklepu (dalej: Użytkownicy).

2. Do zbierania danych osobowych Użytkowników dochodzi podczas:

a)         rejestracji i obsługi konta w Sklepie, w celu założenia konta Użytkownika oraz jego obsługi, w tym do publikacji opinii nt. produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)         składania zamówienia w Sklepie, w celu zapewnienia możliwości wykonania umowy sprzedaży, czyli realizacji zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) zapisania się użytkownika na newsletter, w celu zapewnienia możliwości wykonania umowy sprzedaży, czyli dostarczania informacji o nowościach w sklepie internetowym. Podstawą prawną tego przetwarzania jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.         Przy rejestracji konta, Użytkownik podaje: adres e-mail.

4.         Podczas obsługi konta, Użytkownik może podać swój adres pocztowy.

5.         Użytkownik w czasie rejestracji konta, określa swoje indywidualne hasło dostępu do konta. Hasło dostępu do konta będzie każdorazowo potrzebne do zalogowania się na konto. Zalecamy użycie małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych w celu zwiększenia skuteczności hasła. Zmiana indywidualnego hasła dostępu następuje poprzez podanie dotychczasowego hasła i następnie podanie nowego hasła oraz jego potwierdzenie w Sklepie internetowym w zakładce szczegóły konta. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, konieczne jest przez niego kliknięcie przycisku „Nie pamiętasz hasła?” w sekcji „Zaloguj się”. Następnie podanie adresu e-mail służącego do logowania i kliknięcie przycisku „Wyślij link do resetowania hasła”. Powoduje to wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji konta w Sklepie z linkiem do resetowania hasła. Zresetowanie hasła polega na podaniu nowego hasła dostępu oraz jego potwierdzeniu i kliknięciu przycisku „Zmień hasło”. 

Pod żadnym pozorem nie udostępniaj swojego hasła dostępu osobom trzecim. Obsługa Sklepu nigdy nie będzie kierowała do Użytkowników próśb o podanie danych do logowania.

 6. Przy składaniu zamówienia Użytkownik podaje: imię, nazwisko, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail,

7. Przy składaniu zamówienia Użytkownik może podać: nazwę/firmę, numer NIP, uwagi do zamówienia (które zgodnie z wolą Użytkownika mogą zawierać dane osobowe)           

8. Podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu mogą być automatycznie zbierane dane w postaci: adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, danych dotyczących jego sytemu operacyjnego, danych dot. jego przeglądarki internetowej oraz dane dotyczące jego ruchu na stronie internetowej Sklepu.

9. Niektóre dane osobowe w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, numer NIP, nazwa/firma oraz dane określone w punkcie 8 mogą być przetwarzane w celu określenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z czynności podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie. Podstawą prawną tego działania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na określeniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń wynikających z czynności podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie oraz obrony do obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

10. Przekazanie danych osobowych opisanych powyżej, w żadnym wypadku nie jest obowiązkowe. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym momencie. Użytkownik musi jednak brać pod uwagę, że niepodanie niezbędnych danych osobowych spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Sklepu.

§ 3 Odbiorcy danych, okres przetwarzania

1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od konkretnych okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych i są podmiotami przetwarzającymi (m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi prawne, usługi consultingowe, usługi marketingowe oraz usługi księgowe) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, czyli sami pełnią rolę administratorów danych osobowych (m.in. dostawcy usług płatności elektronicznych usług bankowych oraz usług dostawy zamówionych towarów, a także usług związanych z monitorowaniem ruchu na stronie

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu wykonania umowy albo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być kierowane przez Użytkownika wobec Administratora jak i przez Administratora wobec Użytkownika.

3.W sytuacji, gdy Użytkownik wybierze metodę płatności za zamówienie z użyciem Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000,00 zł.

4. W sytuacji, gdy Użytkownik wybierze metodę płatności za zamówienie przelewem bankowym jego dane osobowe mogą być przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności na rzecz podmiotu obsługującego płatność.

5. W sytuacji, gdy Użytkownik wybierze sposób dostawy zamówienia poprzez przesyłkę kurierską odpowiednie dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej.

§ 4 Pliki cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki, zapisywane przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika, czyli tzw. cookies. Pliki cookies służą rozpoznaniu urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik przy wejściu na stronę Sklepu. Pozwala to na lepsze dostosowanie treści umieszczanych na stronach internetowych do preferencji Użytkownika oraz działanie innych funkcjonalności. Pliki cookies nie muszą zawierać danych osobowych, mechanizm plików cookies nie pobiera danych osobowych ani informacji poufnych znajdujących się w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik wpisywał dane osobowe na stronie Sklepu, pliki cookies mogą jednak zawierać te dane. Zapisywanie plików cookies jest w pełni dobrowolne. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies, w tym wyłączenia ich zapisywania w ogóle. Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że zmiany ustawień plików cookies mogą spowodować zmiany w funkcjonalności Sklepu.

2. Informacje o możliwości zmiany ustawień dotyczących plików cookies, znajdują się na stronach internetowych poświęconych ich obsłudze technicznej.

3. Sklep wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a) Pliki cookies sesyjne: wykorzystywane tylko w trakcie jednej sesji przeglądarki.

b) Pliki cookies trwałe: wykorzystywane przez cały okres do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: zapewnienia trwałości logowania Użytkownika podczas jednej sesji w Sklepie, personalizacja treści wyświetlanych użytkownikowi podczas jego wizyty na stronie internetowej Sklepu, wyświetlania mapy ukazującej położenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, zbierania anonimowych danych dotyczących ruchu na stronie internetowej Sklepu.

§ 5 Uprawniania osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a)  cele przetwarzania;

b)  kategorie odnośnych danych osobowych;

c)  informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d)  w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e)  informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)  informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h)  informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Prawo do sprostowania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może też żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także poprzez przedstawienie dodatkowych oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (jeśli zgoda dotyczy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c)  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

d)  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f)  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, na rzecz małoletniego poniżej 16 roku życia bez zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli z powodów opisanych powyżej, przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a)  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (jeśli zgoda dotyczy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; oraz

b)  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wykonanie prawa do przenoszenia danych, pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do przenoszenia danych, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:

a) przetwarzanych, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

b) przetwarzanych, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Wniesienie sprzeciwu może nastąpić w dowolnej formie, o ile pozwala to na identyfikację osoby, której dotyczą dane.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Tym organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

§ 6 Postanowienia końcowe

1.                  Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona, po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników. Termin od zawiadomienia do zmiany, nie może być krótszy niż 7 dni.

2.                  Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od 1 września 2019 r.

3.                  Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być kierowane na adres mailowy: biuro@gamesport.pl, telefon: 61 835 22 31..

Product added to wishlist
Product added to compare.

Szanowny Użytkowniku!

Wyrażając zgodę, poprzez przyciśnięcie przycisku poniżej, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas zapisanych na Twoim urządzeniu plików cookie. Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna. Jeśli jednak nie wyrazisz zgody na to, część z funkcjonalności naszego Sklepu nie będzie działała prawidłowo. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie jest możliwa w każdym momencie z wykorzystaniem Twojej przeglądarki. Aby zapoznać się ze szczegółami naszej polityki plików cookie przejdź do naszej Polityki Prywatności.